+370 610 60004

Privatumo politika


ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.GERVITUM.LT


PRIVATUMO POLITIKAI.   BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. gervitum.lt yra elektroninė parduotuvė, valdoma juridinio asmens UAB „Subkortikalinės implantacijos ir periodontologijos institutas“. Įm.k.: 302666203, veikianti adresu Savanorių pr. 11A-84, Vilnius, LT 03116. Tel.: +370 610 60004 (toliau gervitum.lt ir UAB „Subkortikalinės implantacijos ir periodontologijos institutas“ – Pardavėjas.

 2. Pardavėjo privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenims, kuriuos tvarko Pardavėjas.

 3. Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.

 4. Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.

 5. Pardavėjas vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

 6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Pardavėjui ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

 7. Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Pardavėjo darbuotojai, Pardavėjo pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Pardavėjo valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Pardavėju juos sužino.

 8. Duomenų subjektas, pateikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu gervitum.lt elektroninėje parduotuvėje.

 9. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Duomenų subjektas visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant  gervitum.lt ir sudarant techninę galimybę Duomenų subjektams pirmą kartą jungiantis prie gervitum.lt. Esant naujai Privatumo Politikos versijai Duomenų subjektas galės su ja susipažinti bet kuriuo metu gervitum.lt.II. GERVITUM.LT RENKAMI ASMENS DUOMENYS


 1. Pardavėjas renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia: įsigydami prekes iš gervitum.lt elektroninės parduotuvės, prisiregistravę prie gervitum.lt elektroninės parduotuvės paskyros, užpildydami užsakymo įvykdymui reikalingus laukus, elektroninėje parduotuvėje užsisakę gervitum.lt naujienlaiškių prenumeratą, dalyvaudami gervitum.lt organizuojamuose konkursuose.

 2. Pardavėjo renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma gervitum.lt internetiniame puslapyje, numatytais atvejais asmens kodas.

 3. Asmenys, norintys registruotis gervitum.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Duomenų subjektas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu:

  1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Duomenų subjektas;

  2. kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu labas@gervitum.lt dėl Paskyros panaikinimo.

 4. Pateikti asmens kodą gervitum.lt iš Duomenų subjekto reikalauja tik Duomenų subjektui išsimokėtinai užsakant gervitum.lt ar gervitum.lt partnerių prekes, taip pat perkant papildomas paslaugas, reikalaujančias asmens kodo pateikimo (pvz. prekių draudimą, pratęsiant prekės garantiją).

 5. Duomenų subjektas gali atlikti pirkimo gervitum.lt elektroninėje parduotuvėje veiksmus prisiregistravęs prie gervitum.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Duomenų subjekto prekių pristatymui įgyvendinti yra reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Duomenų subjektas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

 6. Pardavėjas gali rinkti tam tikrą informaciją apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo gervitum.lt internetiniame puslapyje (parduotuvėje) data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas gervitum.lt internetiniame puslapyje (parduotuvėje); naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama gervitum.lt internetiniam puslapiui (parduotuvei) pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir gervitum.lt internetiniam puslapiui (parduotuvei) administruoti.III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI


 1. Pardavėjas asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:


 1. Sutarties tarp gervitum.lt ir Duomenų subjekto tinkamam vykdymui (užsakymo - prekių pirkimo įvykdymui, apdorojimui, administravimui, pristatymui);

 2. Duomenų subjekto identifikavimui gervitum.lt informacinėse sistemose;

 3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros gervitum.lt internetiniame puslapyje;

 4. nupirktų (užsakytų) prekių patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

 5. gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą - tiesioginės rinkodaros tikslais;

 6. teisės aktuose gervitum.lt nustatytų pareigų vykdymui;

 7. auditui.IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI


 1. Pardavėjas Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:

  1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

  2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

  3. Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

  4. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

  5. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

  6. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


 1. Pardavėjui tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:


 1. Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Pardavėjas, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;

 2. Kreiptis į Pardavėją su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;

 3. Reikalauti ištrinti gervitum.lt tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam“, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti gervitum.lt vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

 4. Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

 5. Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Pardavėjui vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

 6. Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

 7. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

 8. Pateikti skundą priežiūros institucijai.


 1. Duomenų subjektai į Pardavėja su prašymais (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 18 str. a – h punktuose įgyvendinimo į Pardavėją gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).

 2. Pardavėjas atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Pardavėjas raštu pranešęs Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos.  

 3. Pardavėjas aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus.  VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS


 1. Pardavėjas Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Pardavėjas Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Pardavėjo interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.

 2. Asmens duomenis Pardavėjas gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Kiekvienas Pardavėjo darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.

 3. Pardavėjas saugodamas asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.

 4. Pardavėjo pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA


 1. Lankydamasis internetinėje gervitum.lt elektroninėje parduotuvėje, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Pardavėjo tiesioginės rinkodaros tikslais, Internetinėje gervitum.lt parduotuvėje atitinkamoje skiltyje varnele pažymint atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.

 2. Pardavėjui duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu.  VIII. SLAPUKAI („COOKIES“), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS


 1. Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Pardavėjas gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko gervitum.lt internetinėje parduotuvėje. Lankydamasis gervitum.lt internetinėje parduotuvėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.

 2. Slapukai (angl. „cookies") yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui (parduotuvei) atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje (parduotuvėje) ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį (parduotuvę) Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pristatymo informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės parduotuvės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.

 3. Pardavėjo internetinėje parduotuvėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:


 1. Techniniai slapukai: Pardavėjas, siekdamas pateikti pažangią bei lengvą naudoti internetinę parduotuvę, automatiškai prisitaikančią prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinę parduotuvę ir įgalina teisingą jos veikimą. gervitum.lt internetinę parduotuvė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka;

 2. Funkciniai slapukai: leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetine parduotuve. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinės parduotuvės veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį;

 3. Analitiniai slapukai: padeda suprasti, kaip gervitum.lt lankytojai naudoja gervitum.lt internetinę parduotuvę, optimizuoti internetinės parduotuvės darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetinėje parduotuvėje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Pardavėjo internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos Pardavėjas negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;

 4. Komerciniai slapukai: naudojami talpinant Pardavėjo reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotas prekes.  


 1. Kiekvieną kartą, lankydamasis gervitum.lt internetinėje parduotuvėje, Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Pardavėjas negali garantuoti gervitum.lt internetinės parduotuvės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios gervitum.lt internetinės parduotuvės dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

 2. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 3. Pardavėjas savo elektroninėje parduotuvėje gervitum.lt gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Pardavėjas naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


 1. Duomenų subjektas su Pardavėjo Privatumo politika gali susipažinti gervitum.lt internetinėje parduotuvėje arba atvykęs į Pardavėjo buveinę.

 2. Pardavėjas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo gervitum.lt internetinėje parduotuvėje.

 3. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami gervitum.lt internetinėje parduotuvėje.